Algemene voorwaarden:

1: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (…) : therapeut, handelende als zelfstandig gevestigd therapeut; Cliënt: degene aan wie door de therapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de therapeut wordt uitgeoefend

2: Bij het maken van een afspraak voor een consult gaat u altijd automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

3: De betaling wordt na afloop van het consult direct per pin of contant gedaan.

4 De client is altijd zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de adviezen die door de therapeut worden gegeven

5: De client dient zijn klachten altijd eerst met een huisarts of specialist te bespreken. Ook bij aanhoudende klachten dient de client dit eerst met de huisarts of specialist te bespreken

6: De client dient de therapeut altijd van juiste en volledige informatie te voorzien. De therapeut gaat uit van die informatie en is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade

7: Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Op het handelen van de therapeut zijn de reglementen, waaronder het “Klachtrecht” van de SCAG van toepassing.

8: In de reglementen is ondermeer opgenomen het inzagerecht van de cliënt in het eigen dossier. Zie verder bij de pagina privacyverklaring.

9: Het kan altijd voorkomen dat u onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen. Een afsrpaak eerder dan 24 uur van te voren afgebeld: geen rekening, met dank voor het tijdig afmelden. Hoe eerder u afmeldt hoe meer u mij in de gelegenheid stelt iemand  anders van de geboden ruimte gebruik te laten maken.